Informacje Rady Rodziców


kreska

Zebrania Rady Rodziców rozpoczynają się 30 minut przed każdym zebraniem rodziców (zwykle w czwartki o godz. 17.30) w sali świetlicy. Informacje i komunikaty RR zamieszczane są na tablicy informacyjnej na półpiętrze oraz na stronie szkoły. Kontakt z Radą Rodziców można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu.


Wpłaty na Radę Rodziców przyjmują skarbnicy klasowi i wpłacają te środki na rachunek bankowy. Wpłaty na ochronę szkoły przyjmują wychowawcy klas i przekazują te środki przewodniczącemu RR bezpośrednio lub za pośrednictwem pana Dyrektora.


Wpłaty na Radę Rodziców prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy:


Rada Rodziców przy ZSO nr 9
ul. Seniorów Lotnictwa 5
31-455 Kraków
31 1320 1856 2933 7864 2000 0001
Bank Pocztowy S.A.


Wpłaty gotówkowe na powyższy rachunek dokonywane w oddziałach Banku Pocztowego lub na każdej placówce Poczty Polskiej są bezpłatne.


Zadania realizowane przez Radę Rodziców w poprzednim roku szkolnym:

- zakup środków opatrunkowych do gabinetu medycznego
- dofinansowanie do wyjazdu na obóz językowy EUROWEEK
- zapomogi finansowe dla uczniów szczególnie potrzebujących
- stypendia dla najlepszych uczniów
- dofinansowania zakupu nagród w konkursach i Dniach Sportu oraz na koniec roku szkolnego