Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im płk. pil. S. Skarżyńskiego w Krakowie ul. Seniorów Lotnictwa 5 od 2000 roku prowadzi klasy integracyjne dla uczniów na wszystkich poziomach.

Kształcenie integracyjne to ogromne korzyści zarówno dla dzieci chorych jak i zdrowych. Tu w sposób szczególny uczymy się tolerancji, kształtujemy postawę wrażliwości, akceptacji i wzmacniamy wiarę we własne siły. Podstawowym założeniem integracji jest uznanie indywidualności każdego dziecka, dostrzeganie i rozwijanie jego mocnych stron oraz wspomaganie w całościowym rozwoju fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, intelektualnym.


Klasa integracyjna liczy do 20 osób, w tym maksymalnie pięcioro uczniów to osoby z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Do programu integracji w Gimnazjum nr 11 przyjmowani są uczniowie niedosłyszący, z wadą wzroku, niepełnosprawni intelektualnie,z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją) lub niepełnosprawnością sprzężoną.


Wszyscy uczniowie w klasie realizują tę samą podstawę programową dostosowaną do indywidualnych możliwości. Gimnazjum 11 wprowadziło innowacyjną formę integracji, która zdobyła uznanie wśród rodziców i uczniów. Dzieci z orzeczeniami uczą się wielu przedmiotów w małych grupach (3-5 osób) fizyki, chemii, języka angielskiego, biologii, a pozostałe przedmioty realizują w klasie. Zapewnione są indywidualne zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, historii oraz zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Pracę nauczycieli wspierają: nauczyciel wspomagający, psycholog, pedagog, surdopedagog, logopeda, doradca zawodowy. Na terenie szkoły prowadzone są bezpłatne treningi EEG Biofeedback. Zajęcia mają na celu wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.


Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w klasie integracyjnej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym, które mieści się w tym samym budynku.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA :
Pedagog szkolny: Bogusława Flak tel. (12) 417 78 23

Wymagana dokumentacja:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie do klasy integracyjnej
Wydaje Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
  • dzieci z niedosłuchem, wadą wzroku, dzieci autystyczne - Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. (012) 412 15 66
  • inne schorzenia - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna pod opieką, której znajduje się aktualna szkoła podstawowa ucznia

Bezpłatny dowóz
Uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o bezpłatny dowóz do szkoły. Informacja w Urzędzie Miasta Krakowa Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18.