Rada rodziców

Zebrania Rady Rodziców rozpoczynają się 30 minut przed każdym zebraniem rodziców (zwykle w czwartki o godz. 17:30) w sali świetlicy. Informacje i komunikaty RR zamieszczane są na tablicy informacyjnej na półpiętrze oraz na stronie szkoły. Kontakt z Radą Rodziców można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu.

Wpłaty na Radę Rodziców przyjmują skarbnicy klasowi i wpłacają te środki na rachunek bankowy. Wpłaty na ochronę szkoły przyjmują wychowawcy klas i przekazują te środki przewodniczącemu RR bezpośrednio lub za pośrednictwem pana Dyrektora.

Wpłaty

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy ZSO nr 9
ul. Seniorów Lotnictwa 5
31-455 Kraków
31 1320 1856 2933 7864 2000 0001
Bank Pocztowy S.A.

Wpłaty gotówkowe na powyższy rachunek dokonywane w oddziałach Banku Pocztowego lub na każdej placówce Poczty Polskiej są bezpłatne.

Zadania realizowane przez Radę Rodziców w poprzednim roku szkolnym

  • zakup środków opatrunkowych do gabinetu medycznego
  • dofinansowanie do wyjazdu na obóz językowy EUROWEEK
  • zapomogi finansowe dla uczniów szczególnie potrzebujących
  • stypendia dla najlepszych uczniów
  • dofinansowania zakupu nagród w konkursach i Dniach Sportu oraz na koniec roku szkolnego